Pismo dot. budowy placu zabaw i parkingu na działce nr 7/6 obr.1047